Přihlášení
Leden 2015

Tisíce dětí čeká zápis do první třídy. Jak vybrat tu nejlepší školu?

Tisíce dětí čeká zápis do první třídy. Jak vybrat tu nejlepší školu?

Výběr vhodné školy při nástupu do první třídy může mít rozhodující vliv na postoj dítěte ke škole. První zážitky mohou mít dlouhodobý dopad na kladné nebo naopak na negativní vnímání školy. Neexistují žádné univerzálně platné žebříčky škol nebo kritéria odlišující dobré a špatné školy. Každé dítě je jiné, každý rodič je jiný i každá škola má své specifické prostředí. A jaká jsou kritéria, která pro vás mohou být důležitá?

Kritéria pro výběr školy

Kritéria na straně školy

 • velikost školy a tříd, počet žáků celkově, počet žáků v jedné třídě
 • vzdělávací a rozvojové priority školy
 • atmosféra ve škole
 • dostupnost školy
 • vzdělávací výsledky školy
 • speciální pedagogové, práce s dětmi se specifickými poruchami učení
 • otevřenost školy, komunikace s rodiči
 • výskyt rizikových jevů, práce s nimi
 • projekty, do kterých je škola zapojena
 • družina, kroužky, mimoškolní aktivity
 • výuka jazyků
 • názory rodičů, názory dětí, názory absolventů

 

Kritéria na straně dítěte

 • připravenost na školu - viz předchozí kapitola
 • kam jdou kamarádi
 • jak se mu na které škole líbí
 • jaké dítě je, jaká škola mu bude více sedět
 • specifické potřeby (např. poruchy učení)

 

Kritéria na straně rodičů

 • očekávání od školy
 • co chci pro své dítě - váha pro jednotlivá kritéria (je důležitější dobrá atmosféra nebo vzdělávací výsledky?)

 Komunikace se školou, práva a povinnosti, zápis

Školy obvykle pořádají dny otevřených dveří, ale nemusíte se omezovat jenom na ně. Pokud je pro vás důležitá otevřenost a komunikativnost, oslovte ředitele školy se žádostí o návštěvu kterýkoliv pracovní den. V komunikativní a otevřené škole by nemělo být problémem domluvit účast ve vyučování.

V České republice je možná svobodná volba školy. To znamená, že si můžete vybrat školu, do které bude vaše dítě docházet. Povinnost zapsat dítě k plnění povinné školní docházky má ovšem jenom vaše spádová škola. Když půjdete k zápisu do jiné než spádové školy, tak se vám může stát, že vaše dítě přijato nebude

Každé dítě musí před zahájením školní docházky absolvovat zápis, který ve školách probíhá mezi 15. lednem a 15. únorem. Konkrétní termín zápisu do dané školy určuje ředitel školy nebo zřizovatel. O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Informace by měly být zveřejněné nejméně 15 dnů.

 Text pripravila společnost www.scio.cz

Více o scio.cz: Chceme, aby svět byl lepší. Naše role v tom je zlepšit situaci v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí. Chceme na to jít tak, že se budeme snažit ve významné části společnosti měnit pochopení cílů, obsahu, forem, průběhu a nástrojů vzdělávání dětí a napomáhat žádoucím změnám tak, aby děti a mladí lidé byli dobře (lépe) připraveni prožít dobrý a spokojený život v druhé polovině 21. století.

 

inzeraty