Přihlášení
Leden 2015

Herní specialista usnadní pobyt dítěte v nemocnici

Hospitalizace dítěte v nemocnici je těžkým obdobím jak pro dítě, tak jeho rodiče. Usnadnit ji však může herní specialista, který je prostředníkem mezi rodinou a zdravotním personálem.

Herní specialista usnadní pobyt dítěte v nemocnici

Mnoho z nás má zkušenost s hospitalizací v nemocnici. Většina zkušeností byla spojena se strachem, obavami, nejistotou. Jedním z traumatických zážitků dětí jejich separace od lidí jim blízkých, je to zpravidla odloučení od rodičů, nejčastěji od maminky. Toto odloučení způsobuje, že dítě projevuje celou řadu různých emocí: hněv, vztek, úzkost, uzavřenost se do sebe, agrese, odmítání okolí atd. Z pokračujících výzkumů vlivu separace na děti se ukázala potřeba nově chápat rodiče nebo jiné blízké osoby dítěte v procesu hospitalizace a uzdravování. Vychází se zde z nové filosofie péče o dětského pacienta – péče, která je zaměřena už nikoli na samotné dítě, ale na dítě v kontextu jeho rodiny. Tento princip je označován jako family-centred care, tedy péče soustředěná na rodinu. Usnadňuje spolupráci mezi rodinou a odborníky, udržuje rovnováhu mezi potřebami rodiny a radami odborníků, jedná s rodiči jako s rovnocennými partnery v ošetřovatelském týmu a v celém procesu léčebné a ošetřovatelské péče, do nějž odborníci vnášejí své odborné znalosti a z těchto znalostí vycházející služby a rodiče zase informace o svém dítěti a jeho potřebách. „Family centred care" zahrnuje práva dětí a rodičů, které jsou vyjádřené v Chartě práv dětí v nemocnici. Bližší informace o Chartě práv dětí v nemocnici lze získat na webových stránkách www.detivnemocnici.cz.

 

Dokumentem, o který se rodiče mohou opřít, je Listina základních práv a svobod, článek 32, odstavec 4, v Ústavě České republiky, kde se říká: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona".

Další potřebou je vytvoření nové role, která vytváří most mezi pacientem a jeho rodinou na jedné straně a ošetřovatelským týmem na straně druhé. Je to role herního specialisty.

Historie profese herního specialisty

Tato profese vznikla v Anglii v 60. letech minulého století a dnes má zde herního specialistu většina dětských oddělení. Důvodem k vytvoření nové profese bylo zjištění, že separace dětí od rodičů a hospitalizace v cizím a odlidštěném prostředí nijak nepomáhá uzdravování a velmi zatěžuje dětskou psychiku. V Anglii stály za zrodem profese herního specialisty zejména zdravotní sestry, které si uvědomovaly nepohodu malých pacientů a pak také rodiče, kteří žádali pro své děti lepší a příjemnější podmínky, tak aby se mohly snáze uzdravit. Důsledky separace dětí od rodičů začal studovat britský psychoterapeut James Robertson. V roce 1952 natočil přelomový film „Dvouletá jde do nemocnice“, který podrobně zachycoval průběh plánované a nekomplikované hospitalizace dvouleté Laury, přijaté do nemocnice k operaci pupeční kýly. Tento film představoval zásadní přelom v tom, že názorně ilustroval, že role rodiče je i během hospitalizace dítěte nenahraditelná, a to i tehdy, je-li ošetřující personál vůči dítěti nanejvýš laskavý a empatický a jde-li i jen o krátkodobý pobyt v nemocnici a relativně nezávažnou diagnózu. Film dokládal, jaký vnitřní zmatek a zbytečné trápení odloučení od rodičů dítěti působí, zachytil proměnu v chování hospitalizovaného děvčátka, typické obranné reakce, i to jak separace poznamenává vztah dítěte k mamince.

Herní specialista v české zdravotní péči

 

Přestože má toto povolání v zahraničí již poměrně dlouho tradici, v České republice si razí teprve cestu. V České republice je problém v nastavení systému. Některé nemocnice argumentují, že se děti v nemocnici mají dobře, že tam mají dobrovolníky, ale rodiče hospitalizovaných dětí leckdy do nemocnic nemohou. Každá hospitalizace dítěte (i dospělého) je zátěží pro celou rodinu. Je velmi důležité, aby se při hospitalizaci dětí vycházelo z principů „family centred care" (FCC), které uplatňují právě v Anglii.

Možná proto, že povědomí rodičů a zdravotníků o tom, co může herní specialista nabídnout (pokud vůbec o jeho existenci vědí) je velmi mlhavé.

 

Co herní specialista dokáže

 

Nejdůležitějším úkolem herního specialisty je být „spojencem“ hospitalizovaného dítěte. Je zesilovačem hlasu dítěte a jeho rodičů, není to právní služba, ale služba občanská. Začíná tím, že pacientovi ukáže oddělení, vysvětlí mu, jak to tam chodí, pomůže mu a jeho doprovodu ubytovat se a trochu se rozkoukat. Herní specialista odpovídá na všechny otázky, vysvětluje, co dítě a jeho rodinu čeká. Pomůže jim, aby jejich pobyt v nemocnici proběhl, v rámci možností, co nejpodobněji normálnímu životu. Může také pomoci v jednání se zdravotníky, kteří nemusí mít dostatek času nebo trpělivost, nebo prostě jen nepoznají dítě natolik, aby věděli, co je pro něj nejlepší.

 

Pro děti je velmi důležité mít možnost si hrát. Hra je přirozeným vyjádřením dítěte, je to jeho nejdůležitější činnost, která mimo jiné může pomoci i se zpracováním nelehkých zážitků z nemoci a pobytu v nemocnici, pomáhá překlenout propast mezi domovem a nemocnicí. Hra zároveň dětem pomáhá ve vyjadřování jejich pocitů a rovněž v tom, aby samy lépe porozuměly jak své nemoci, tak jejich léčbě. Hra je jazykem dětství. Je to jazyk, jehož prostřednictvím se děti na celém světě učí, zrají a který jim pomáhá pochopit svět, ve kterém žijí. V čase nemoci nebo v době, kdy se léčí se zraněním, přichází dítě o možnost tento jazyk používat, ačkoli ho právě v takových chvílích potřebuje více, než kdykoli jindy. Mnozí dospělí už na zvláštnosti a důležitosti tohoto jazyka pozapomněli. Herní specialisté v nemocnici se jazyku dětství znovu naučili. Většina dětských oddělení má alespoň malou hernu, která dětem může zpříjemnit pobyt v nemocnici a herní specialista má přesný přehled o těch nejlepších hračkách a hrách. Svým působením vlastně vytváří bezpečný prostor (ať je to v herně nebo přímo na pokoji, pokud je dítě upoutáno na lůžku), ve kterém si dítě může hrát.

 

Herní specialista také připravuje děti na zákroky, které je v nemocnici čekají. Pomocí různých pomůcek jim může ukázat, jak bude zákrok probíhat, pokud mají děti zájem, mohou si osahat lékařské nástroje a vyzkoušet je třeba na plyšovém medvídkovi nebo panence. Herní specialista také dítěti může pomoci zvládnout strach a bolest, může dítěti poradit, co dělat pro to, aby byl zákrok co nejsnesitelnější. Odpovídá na všechny otázky a především se snaží vyčíst případné skryté obavy dítěte a pomoci mu, aby se odhodlalo zákrok podstoupit. Děti, které jsou připravené na to, co se bude dít, mnohem lépe spolupracují a snášejí nepříjemnosti. Úkolem herního specialisty není donutit dítě ke spolupráci, jeho cílem je podpořit dítě takovým způsobem, aby se přestalo bát nebo dokázalo svůj strach překonat.

 

Pro rodiče je pobyt v nemocnici s dítětem přinejmenším stejně náročný, jako pro jejich děti. Herní specialista nabízí podporu i rodičům – mohou se na něj obracet s dotazy, které herní specialista buď zodpoví sám, nebo rodičům poradí, koho se zeptat. Vede důležité rozhovory s rodiči, jeho cílem je povzbudit rodiče, aby zůstali v nemocnici s dítětem, ale rodiče by k tomu měli vnitřně dojít, musí mít čas to zpracovat. O to více to bude rodič prosazovat a sjednotí se s tím názorem. Herní specialista uklidňuje rodiče, podporuje je v péči o dítě, ale také v tom, aby si chvíli odpočinuli. Dokáže naslouchat strachům a obavám rodičů o to nejcennější, co mají. Nabízí jim útěchu. Je podporou a tou lidskou rukou, která pomáhá.

 

Herní specialista je důležitý i pro lékaře a zdravotní sestry, může jim dodat řadu informací, se kterými se jim třeba dítě nesvěří, nebo kterých si samy nemohou všimnout. Je s dítětem v blízkém kontaktu a má tak možnost pozorovat jeho (nejen) zdravotní stav. Kromě toho může zdravotníkům pomoci s dobrým načasováním provedení zákroku – zná dítě a jeho chování během dne a ví, kdy třeba bývá klidnější a kdy zase rozmrzelé.

V nemocnicích, kde herní specialisté běžně pracují, jsou považování za právoplatné členy týmu. Lékaři i sestry si jsou vědomi, že herní specialisté jim šetří práci a samozřejmě usnadňují pobyt v nemocnici malým pacientům, o které jde především.

 

Pokud vaše dítě čeká hospitalizace, ptejte se v nemocnici po herním specialistovi, popřípadě kontaktujte organizace, které se herní prací zabývají, jako je např. Nadační fond Klíček. Jen tehdy, když se budou zdravotníci pravidelně setkávat s požadavky na herního specialistu, začnou o něm uvažovat. V Británii existuje celostátně uznávaná kvalifikace pro nemocniční herní specialisty (certifikát vydaný Hospital Play Specialist Examination Board). Herní specialisté jsou sdruženi v národní asociaci, která svým členům poskytuje podporu a odborné poradenství.

Pokud hledáte kontakt na herního specialistu v Čechách, můžete se obrátit na Věru Tauchmanovou, www.veratauch.cz.

 

Zdroj: „Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči", Nadační fond Klíček, 2013

Další články z rubriky Zdraví:

Nastala doba jedová?

Téma, které vás zajímá, ale stydíte se o něm mluvit!

Lékárnička na cesty

Hubnutí není tak těžké

inzeraty