Přihlášení
Září 2013

Advokát radí

Pozor na dluhy partnera v rámci SJM

Advokát radí

A.M.: Manžel bez mého vědomí „nasekal“ dluhy ve výši několika miliónů korun, o kterých jsem se dozvěděla až v okamžiku, kdy mě kontaktovali jeho věřitelé a požadovali zaplacení dlužných peněz s tím, že nám jinak nechají zabavit dům. Mohu se v této situaci nějak bránit a zachránit, co se dá?

M.K.: Toto je bohužel častý problém, který souvisí např. se závislostí na hracích automatech (gamblerství), častěji ale s nevydařeným podnikáním jednoho z manželů. Ve Vašem případě je velice důležité, zda je uvedená nemovitost ve vašem výhradním vlastnictví, nebo spadá do režimu SJM (společného jmění manželů – dříve BSM). Jestli je dům pouze Váš – typicky se jedná o případ jeho zdědění či vlastnictví z doby před uzavřením manželství – máte vyhráno a manželovi věřitelé se na něm nemohou uspokojit. Pokud je ovšem tato nemovitost zahrnuta do SJM, dostáváte se do velkého problému a o dům můžete opravdu přijít. Obranou (bohužel jen proti dluhům vzniklým v budoucnosti) je institut úpravy rozsahu SJM, upravený v §143 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Velmi obecně řečeno je možné zúžit (rozšířit) SJM, či vyhradit si jeho vznik až k okamžiku zániku manželství. Toto je možné učinit dohodou manželů ve formě notářského zápisu, nebo (pokud 2. manžel toto řešení odmítá) rozhodnutím soudu. Stejnou možnost mají snoubenci při uzavření tzv. předmanželské smlouvy.

V případě zúžení SJM rozhodnutím soudu není nutno 3. straně toto zúžení prokazovat, u dohody je ale toto prokázání úpravy SJM předpokladem pro to, aby se dalo v budoucnu jeho účinnosti dovolávat.

K.J.: Co nás čeká v souvislosti s novým zákonem o obchodních korporacích, který stejně jako nový občanský zákoník (NOZ) nabude účinnosti k 1. 1. 2014?

M.K.: Tento zákon bude regulovat pouze obchodní společnosti a družstva a úpravu nekalé soutěže; řada ustanovení o právnických osobách a zejména obchodních smluv v něm napříště upravena nebude. Tato regulace totiž bude sjednocena a přesunuta do NOZ – zejména smluvní právo tak bude jednotné a nadále nebude podstatné, zda smlouvu uzavírá podnikatel při své podnikatelské činnosti, či nikoliv. Zohlednění postavení podnikatele však bude mít význam při výkladu smlouvy, zejména bude-li na druhé straně spotřebitel, jehož postavení bude citelně posíleno. Jako zajímavost uvádím, že základní kapitál společnosti s ručením omezeným bude 1,- Kč (doposud 200.000,- Kč) a jeden subjekt bude moci vlastnit v jednom s. r. o. více obchodních podílů - nyní pouze jeden. Důležitých změn však bude celá řada, např. kromě dnešního tradičního dualistického modelu představenstva a dozorčí rady si zakladatelé budou moci zvolit také model monistický a zřídit správní radu a funkci statutárního ředitele, který může být zároveň předsedou správní rady. Celé vedení společnosti tak bude moci ležet v rukou i jen jediné osoby.

Je dobré přípravu na tyto změny nepodcenit, protože i stávající obchodní společnosti musejí příslušným způsobem upravit své základní dokumenty v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích.

Na dotaz čtenáře odpovídal advokát Mgr. Martin Kejval, Tvrz Kunratice, Golčova 485, Praha 4, e-mail: ak.kejval@gmail.com, tel. 602 346 674

Další články z rubriky Poradna:

Zvažujete odklad školní docházky?

Dyspraxie neboli vývojová koordinační porucha

Proč se doma dětem špatně učí?

Advokát radí

Hurá do školy!

Advokát radí

Advokát radí

Poradna speciálního pedagoga

Každoroční hra finančák versus poplatníci začíná. Jste připraveni?

Některé e-shopy nevracejí poštovné – obcházejí tak zákon

Změny pro obchodní společnosti podle nového občanského zákoníku

Dovolená podle nového občanského zákoníku

Kontrolou svých pojistek můžete ušetři

Dědická smlouva

Nepodceňujte své dluhy

inzeraty